นายสุนทร จงเชื้อกลาง


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอเพลงโคราช

      สาขาศิลปกรรม มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญชำนาญในการแสดง การร้องเพลงโคราช ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวโคราช

 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เพลงโคราช, เพลงพื้นเมืองไทย, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาไทย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563, จาก http://www.makha-sm.go.th/makha-sm/mainfile/ZhQ7WVeAM2yv.pdf