นายธวัชชัย เข็มสันเทียะ


รายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำเกษตรพอเพียง

      สาขาเกษตรกรรม เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำไร่นาสวนผสม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสวนทุ่งนาย่าปุ่นเกษตรอินทรีย์ (ไร่นาสวนผสม) หรือ สวนรองตุ๋ม (ไร่นาสวนผสม) เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ในการทำไร่นาสวนผสม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในสวนมีการปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกผักหวาน การเลี้ยงสัตว์ โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เศรษฐกิจพอเพียง, เกษตรกรรมแบบผสมผสาน, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563, จาก http://www.makha-sm.go.th/makha-sm/mainfile/ZhQ7WVeAM2yv.pdf
  2. สถานที่ท่องเที่ยวตำบลมะค่า. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563, จาก http://www.makha-sm.go.th/makha-sm/mainfile/DYaFB0pXTj35.pdf