นายพรหมเมศร์ จงเจือกลาง


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอพราหมณ์

      สาขาศาสนาและประเพณี เป็นผู้ชำนาญในการทำพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ เช่น การเชิญศาลพระภูมิ เป็นต้น

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

พราหมณ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563, จาก http://www.makha-sm.go.th/makha-sm/mainfile/ZhQ7WVeAM2yv.pdf