นายแจ้ง แก้วถาวร


รายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ผู้นำทางศาสนา (มัคนายก)

สาขาศาสนาและประเพณี: โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการเป็นผู้นำศาสนาในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563, จาก http://www.makha-sm.go.th/makha-sm/mainfile/ZhQ7WVeAM2yv.pdf