นางสามารถ สิทธิ์กลาง


รายละเอียด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำขนมห่อ

ประเภท/สาขา ด้านโภชนาการ

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ชำนาญในการทำขนมห่อ ซึ่งเป็นขนมประจำท้องถิ่น

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

อาหารท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563, จาก http://www.makha-sm.go.th/makha-sm/mainfile/ZhQ7WVeAM2yv.pdf