พ.ต.ต.ประยูร ภูพาดศรี


รายละเอียด

ต้นแบบ การจัดการด้านการตลาด และการรวมกลุ่มเกษตรกร

แนวคิด สร้างกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือกันเอง ทั้งด้านการผลิตและการตลาด การลดพื้นที่ปลูกให้สามารถดูแลได้ทั่วถึง

เป้าหมาย-ความต้องการ

 1. จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกมันสำปะหลังที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 2. ทำงานทดสอบร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อหาแนวทางการเพิ่มผลิตมันสำปะหลัง 3. อยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ

เทคโนโลยีในแปลงต้นแบบ

      เกษตกรสามารถเป็นผู้กำหนดราคาได้หากมีการรวมกลุ่ม มีการวางแผนการปลูกโดยแบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน ได้แก่ มันสำปะหลัง 3 ส่วน อ้อย 1 ส่วน และข้าวโพด 1 ส่วน หมุนเวียน ปลูกมันสำปะหลังเป็นแปลงย่อยขนาด 15 ไร่ โดยใช้ข้าวโพดเป็นแนวกั้นเพื่อง่ายต่อการดูแล จัดระบบคนงานเป็นกลุ่ม โดยมีหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ตรวจเช็คความเรียบร้อย มีความใส่ใจด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง

เทคนิคและข้อคิดเห็น

      อดีตเคยรับราชการตำรวจ จนกระทั่งอายุ 40 ปี ได้เปลี่ยนอาชีพมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว มีประสบการณ์ปลูกมันสำปะหลัง 7 ปี เดิมปลูกอ้อยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และได้ขยายพื้นที่มายัง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่ 500 ไร่ คาดว่าจะปลูกอ้อยเหมือนเดิม แต่เมื่อมองลู่ทางการตลาดพบว่ามันสำปะหลังได้เปรียบทางการตลาดมากกว่าอ้อย เนื่องจากมีโรงงานและแหล่งรับซื้อใกล้แหล่งปลูก ซึ่งเป็นโอกาสในการต่อรองราคาได้ดีกว่าพืชชนิดอื่น จึงตัดสินใจปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ 300 ไร่ เทคโนโลยีในแปลงต้นแบบ เตรียมแปลงปลูกมันสำปะหลังโดยใส่ปุ๋ยมูลเป็ดมูลไก่ผสมแกลบรองพื้น แล้วไถยกร่อง ระยะแถว 90-120 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 70 เซนติเมตร ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันเพลี้ยแป้งและฉีดซ้ำเมื่อมันสำปะหลังอายุ 2 เดือน กำจัดวัชพืชครั้งแรกเมื่อมันสำปะหลังอายุ 1 เดือนโดยการกลบโคนด้วยแรงงานควาย หลังปลูก 1 เดือน เมื่อมันสำปะหลังเริ่มลงหัว อายุประมาณ 2 เดือน ฉีดพ่นสารป้องจึงกำจัดวัชพืชด้วยสารเคมี ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และอายุ 6 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 8-7-30 บริเวณร่องดินที่แตก การเก็บเกี่ยว จะเก็บเกี่ยวเมื่อมันสำปะหลังมีอายุ 10-11 เดือน โดยมีการวางแผนการตลาดร่วมกับโรงงาน เพื่อส่งมันสำปะหลังเข้าโรงงานในช่วงเวลาที่เหมาะสมและได้ราคาดี ได้ผลผลิตเฉลี่ย 6.5 ตันต่อไร่

หัวเรื่อง

เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน พืชไร่--มันสำปะหลัง

หมวดหมู่

เกษตรกรรม

คำสำคัญ

มันสำปะหลัง, เกษตรกร

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:559 หมู่ที่ 1 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

รายการอ้างอิง

  1. เกษตรกรคนเก่ง. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563, จาก http://at.doa.go.th/cassava/farm_cas.php#