นายมนตรี ศรีสุระ


รายละเอียด

ต้นแบบ การประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

แนวคิด ใช้พื้นที่น้อย ต้นทุนต่ำ ผลผลิตสูง

เป้าหมาย-ความต้องการ

      ประยุกต์และพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้เหมาะสม เพื่อใช้แทนแรงงานและลดต้นทุนการผลิต

เทคโนโลยีในแปลงต้นแบบ

      เน้นการดูแลรักษาช่วง 3-6 เดือนแรก เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนดินในระยะที่มันสำปะหลังสร้างหัว ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันเพลี้ยแป้งเฉพาะบริเวณขอบแปลง ประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่มีให้คุ้มค่าเพื่อลดการใช้แรงงานและต้นทุนการผลิต

เทคนิคและข้อคิดเห็น

      เป็นอาจารย์สอนสาขาวิชาการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา มีแรงจูงใจในการปลูกมันสำปะหลังเนื่องจากเห็นว่าท่อนพันธุ์มันสำปะหลังมีราคาสูง และเสริมรายได้จากอาชีพหลัก ปัจจุบันปลูกมันสำปะหลัง 200 ไร่ เทคโนโลยีในแปลงต้นแบบ เตรียมแปลงปลูกโดยไถ 2 ครั้ง ครั้งแรกไถผาล 3 หรือผาล 4 ให้ลึกที่สุด ครั้งที่ 2 หว่านปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยคอกแล้วไถแปร ยกร่องก่อนปลูกพร้อมใส่ปุ๋ย 15-7-18 หลังจากนั้นเมื่อมันสำปะหลังอายุ 6-7 เดือนใส่ปุ๋ยสูตร 15- 5- 35 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ มีการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกโดยแช่ทั้งลำก่อนสับท่อนปลูก ระยะระหว่างแถว 120 เซนติเมตร ระหว่างต้น 60-70 เซนติเมตร แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก กำจัดวัชพืชโดยใช้รถแถกพนมและแรงงานคนช่วย เมื่อมันสำปะหลังอายุ 1-2 เดือน อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน ผลผลิต 5 ตันต่อไร่

หัวเรื่อง

เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน พืชไร่--มันสำปะหลัง

หมวดหมู่

เกษตรกรรม

คำสำคัญ

มันสำปะหลัง, เกษตรกร

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:64 บ้านเลิศนิมิต หมู่ที่ 15 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

รายการอ้างอิง

  1. เกษตรกรคนเก่ง. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563, จาก http://at.doa.go.th/cassava/farm_cas.php#