นายมีชัย พืชนอก


รายละเอียด

ต้นแบบ การปรับปรุงดินด้วยวัสดุโรงงาน มูลไก่ ปุ๋ยหมัก

แนวคิด ใช้วัสดุด่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์

เป้าหมาย-ความต้องการ

      ทดสอบพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ให้ผลผลิตสูงในเขตเฉพาะพื้นที่

เทคโนโลยีในแปลงต้นแบบ

      ก่อนปลูก รองพื้นด้วยน้ำเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง หรือปุ๋ยมูลไก่ หรือปุ๋ย หมักจากการเพาะเห็ดฟาง หมุนเวียนสลับกันไปแต่ละปี ปลูกโดยไม่ยกร่อง ระยะปลูก 1.00x0.60-.070 เมตร ใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อมันสำปะหลังอาย ุ2-3 เดือน และใส่ปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อมันสำปะหลังอยู่ในระยะลง หัว กำจัดวัชพืช 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อมันสำปะหลังอายุ 1-2 เดือน และครั้งที่ 2 เมื่อมัน สำปะหลังอายุ 2-3 เดือน โดยใช้เครื่องทุนแรง และแรงงานคน ส่วนครั้งที่ 3 ถ้ามีวัชพืช ขณะที่มันสำปะหลังอายุ ประมาณ 4-5 เดือน กำจัดโดยการพ่นสารเคมีไกลโพเสท เก็บเกี่ยว ผลผลิตที่อายุ 12-20 เดือน ผลผลิตเฉลี่ย 7 ตัน/ไร่

เทคนิคและข้อคิดเห็น

- มันสำปะหลังพันธุ์ชัยนาท 72 ทนแล้ง ลงหัวเร็ว แต่เปอร์เซ็นต์แป้งต่ำ

- มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 72 ทนแล้ง เจริญเติบโตเร็ว และขนาดหัวใหญ่ ขณะที่พันธุ์ ระยอง 7 มีการเจริญเติบโตช้า หัวดก แต่ขนาดหัวไม่ใหญ่

- การตัดท่อนพันธุ์เฉียง และต้องปักท่อนพันธุ์เฉียง เพราะถ้าตัดท่อนพันธุ์ตรง ทำให้การ ปักท่อนพันธุ์ค่อนข้างยาก เนื่องจากดินเป็นดินร่วนเหนียว

- ควรตัดท่อนพันธุ์ ยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร และควรปักท่อนพันธุ์ลึก ประมาณ 8-10 เซนติเมตร เพราะถ้าปักท่อนพันธุ์ลึกกว่านี้ ทำให้มีปัญหาเรื่องการเก็บเกี่ยว เนื่อง จากหัวมันสำปะหลังอยู่ในระดับลึกมาก ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงเก็บเกี่ยว

- ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิต คือ ปริมาณน้ำฝน และพันธุ์

หัวเรื่อง

เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน พืชไร่--มันสำปะหลัง

หมวดหมู่

เกษตรกรรม

คำสำคัญ

มันสำปะหลัง, เกษตรกร

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:430 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
โทรศัพท์:08 9580 5158

รายการอ้างอิง

  1. เกษตรกรคนเก่ง. สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2563, จาก http://at.doa.go.th/cassava/farm_cas.php#