นายบุญเพ็ง จันที


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน  หมอยาสมุนไพร

ประเภท/สาขา  ด้านการแพทย์แผนไทย

ข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน  ชำนาญในการรักษาผู้อื่นด้วยสมุนไพร ซึ่งเป็นการรักษาของแพทย์แผนโบราณ

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

แพทยศาสตร์

คำสำคัญ

ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพร

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสีสุก หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440

รายการอ้างอิง

  1. ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2563, จาก http://seesuk.go.th/files/com_success/2018-07_4597a33808f0bd2.PDF