นายสุริยะ เหลี่ยมศรีจันทร์


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน  หมอดิน

สาขาเกษตรกรรม มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในจัดการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ที่ดินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

เกษตรกรรม

คำสำคัญ

ดิน, การจัดการดิน, การอนุรักษ์ดิน, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาไทย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440

รายการอ้างอิง

  1. ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2563, จาก http://seesuk.go.th/files/com_success/2018-07_4597a33808f0bd2.PDF