นางสายทอง จันทร์เรืองศรี


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอผ้า/มัดหมี่

ประเภท/สาขา ด้านการทอผ้า/มัดหมี่

 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

การทอผ้า, ผ้าไหม

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสีสุก หมู่ที่ 1 ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440

รายการอ้างอิง

  1. ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2563, จาก http://seesuk.go.th/files/com_success/2018-07_4597a33808f0bd2.PDF