วัดนิยมมาตา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

           ก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 สังกัดมหานิกาย ได้พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2527 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "วัดป่าหลักร้อย" ซึ่งถือเป็นวัดแห่งแรกของบ้านหลักร้อย และเจ้าอาวาสเห็นพ้องกับชาวบ้านว่า วัดควรจะช่วยในการสั่งสอนและอบรมชาวบ้าน จึงได้ช่วยกันก่อสร้างรูปปั้นเปรต มนุษย์ เทวดา มีแดนนรก แดนสวรรค์ เพื่อสะท้อนภาพให้ทราบว่า การทำบาปได้รับผลตอบแทนอย่างไร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูสิริภัทราภรณ์ (นิยม สุภทฺโท) ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรสาขาผู้ปฏิบัติธรรม

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในปี พ.ศ. 2532

- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด

- อุทยานการศึกษาวัดป่าหลักร้อย จัดแสดงเกี่ยวกับ วิถีชีวิตชาวบ้าน เช่น เวทีหมอลำ เวทีรำวง เวทีมวย หรือการสอนธรรมะ เรื่องบาปบุญคุณโทษ แสดงผ่านรูปปั้นปริศนาธรรมต่าง ๆ แบ่งเป็นแดนสวรรค์-นรก

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 9 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดนิยมมาตา. สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2556, จาก http://www.niyommata.com/index.php?mo=12&catid=108457
  3. วัดป่าหลักร้อย. สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2556, จาก http://www.learners.in.th/blogs/posts/391391
  4.