ฐานิยปูชา 2546


รายละเอียด

      รวบรวมพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของศาสนิกชนผู้ที่สนใจในการฟังธรรม และสนใจในการบุญ การกุศล

สารบัญ

      ตัดกรรมตัดเวรตามวิถีพุทธ--สมาธิคือกิริยาของจิต--สภาวธรรมของจิต--กิเลสมาร-การสร้างบารมี

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ธรรมะ, สมาธิ, วิปัสสนา, ธรรมะในชีวิตประจำวัน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=36489