พิธีสมโภชปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติศักดิ์ ศิลปศาสตรดุษฏีกิตติมศักดิ์ พุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ


รายละเอียด

      รวบรวมประวัติ และผลงาน พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระครูสิภัชธรรมคุณ และนายมุข วงษ์ชวลิตกุล พร้อมพระธรรมเทศนา และบทความทางวิชาการ 

สารบัญ

      อนุโมทนากถา--ประวัติและผลงาน--ประวัติและผลงานของพระธรรมวรนายก--ประวัติและผลงานของพระครูวิภัชธรรมคุณ--ประวัติและผลงานของนายมุข วงษ์ชวลิตกุล--พระธรรมเทศนาและบทความเชิงวิชาการ--พระธรรมเทศนาเรื่อง กรรม--พระธรรมเทศนาเรื่องการทำบุญทักษิณานุประทาน--พระธรรมเทศนาเรื่องสังฆสันนิบาต--พระธรรมเทศนาเรื่องพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย 1--พระธรรมเทศนา เรื่อง พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย 2--พระธรรมเทศนาเรื่องสาราสาระธรรมกถา--พระธรรมเทศนาเรื่องผู้มีจิตสงบย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง--พระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาภิวัฒนกถา--พระธรรมเทศนาเรื่องเหตุเกิดมิจฉาทิฎฐิ--พระธรรมเทศนาเรื่องสมุทโยนิโรธกถา--พระธรรมเทศนาเรื่อง มรณธรรมกถา--พระธรรมเทศนาเรื่องสุสสมณกถาว่าด้วยเรื่องสมณะที่ดี--พระธรรมเทศนาเรื่องธาตุกถา--ศีล--เบญจศีล เบญจธรรม--ศีล 8 อุโบสถ แอาชีวัฎฐมกศีล--ชื่อและความสำคัญของพระพุทธศาสนา--คุณธรรมกับความเป็นบัณฑิต--ธรรมะสำหรับนักวิชาการ--แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา--ศาสนากับการพัฒนามนุษย์--แนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง--คนฉลาดย่อมทำในสิ่งที่ไม่เป็นสาระให้เป็นสาระ 

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์--ไทย--นครราชสีมา--ชีวประวัติ, พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), 2477-

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=108604