สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" วันที่ 27-29 สิงหาคม 2540 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


รายละเอียด

สารบัญ

      กำหนดการประชุม -- คำกล่าวรายงาน -- คำกล่าวเปิดประชุม -- สรุปสาระสำคัญ การสัมมนา -- รายการเอกสารประกอบ -- การประเมินผลจากแบบสอบถาม -- เอกสารประกอบคำบรรยายของผู้บรรยายพิเศษและวิทยากร -- รายชื่อ ที่อยู่ และประวัติผู้บรรยายพิเศษและวิทยากร -- รายชื่อ ที่อยู่ ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี