ที่ระลึกงานสมโภชปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์พระราชสีมาภรณ์ (โอภาส นิรุตฺติเมธี)


ผู้แต่ง

วัดพรหมราช. คณะสงฆ์

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

การพัฒนาชุมชน, พุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=47659&page=1&recordsNo=1&Back=Back