วัดทรงธรรม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2319 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2319 เดิมชื่อ "วัดบ้านกระแฮะ" ต่อมา ในปี พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดทรงธรรม"

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระทอง พุทฺธสโร

2. พระพุ่ม ถาวรธมฺโม

3. พระชาติ ยตฺติโก พ.ศ. 2529

4. พระอธิการสุมิตร สญฺญโต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านทรงธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.