วัดนารายณ์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2481 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 เดิมชื่อ "วัดโพธิ์ทอง" ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน โดยพระมหาแก้ว อตฺถโกวิโท

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระใจ ธมฺมทินโน พ.ศ. 2481-2496

2. พระชาญ พ.ศ. 2496-2500

3. พระมหาแก้ว อตฺถโกวิโท พ.ศ. 2500-2502

4. พระบุญเรือน วรธมฺโม พ.ศ. 2502-2505

5. พระยอด อตฺถกุสโล พ.ศ. 2505-2514

6. พระทองคำ จนฺทโก พ.ศ. 2514-2522

7. พระด้วง อินฺทโชโต พ.ศ. 2522-2529

8. พระสุธี พ.ศ. 2529-2535

9. พระสมพร สนฺตมโน พ.ศ. 2535-2538

10. พระอธิการสุชาติ อุปฺสนฺโต พ.ศ. 2538

11. พระครูสันติธรรมานุรักษ์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2490

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านนารายณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542).ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560