พระครูไชยลักษ์สิกขการ (เฮง สาสนปชฺโชโต)


รายละเอียด

พระครูไชยลักษ์สิกขการ (เฮง สาสนปชฺโชโต)

(วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2461 - พ.ศ. 2526  รวมอายุ 65 ปี 45 พรรษา)

การศึกษาและอุปสมบท:

 - วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2480 วัดใหม่สระประทุม โดยมี พระครูประชาชินวงศ์ วัดใหม่สระประทุม เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา: 

- พ.ศ. 2490 เป็นเจ้าอาวาสวัดกุดสวาย

- พ.ศ. 2490 เป็นเลขฯกรรมการสงฆ์ อ.โชคชัย 

- พ.ศ. 2497 เป็นเจ้าคณะตำบลพลับพลา

- พ.ศ. ....... เป็นพระอุปัชฌาย์

- พ.ศ. ....... เป็นพระครูสัญญาบัตร

- พ.ศ. 2510 เป็นรองเจ้าคณะอำเภอโชคชัย

- พ.ศ. 2513 เป็นเจ้าคณะอำเภอโชคชัย 

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190