พระราชวรญาณ (วิจิตร จิตฺตทนฺโต


รายละเอียด

พระราชวรญาณ (วิจิตร จิตฺตทนฺโต)

ชาติกำเนิด: มีนามเดิมว่า วิจิตร พิมพ์งาม เกิดบ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลระเวียง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486

บิดา-มารดา: บิดาชื่อ นายแดง พิมพ์งาม มารดาชื่อ นางชาดา พิมพ์งาม

มีพี่น้องน้องร่วมสายโลหิตเดียวกัน 10 คน

บรรพชาและอุปสมบท:

 -ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2500 ที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระครูสุทธศีลสังวร (สุวรรณนนทิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์ และมีพระมหาโกศล สิรินธโร (ต่อมาดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระเทพวราลังการ รองเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร) เป็นอาจารย์ให้ไตรสรณาคมน์และศีล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2506

- ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดสุทธิจินดาวรวิหาร มีพระธรรมบัณฑิต (ญาณ ญาณชาโล) เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษา: 

      ได้เข้ารับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนประชาบาลบ้านระเวียงจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมศึกษาศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แล้วย้ายมาศึกษาต่อที่โรงเรียนรัตนศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายหลังจากที่ได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี สอบไล่ได้เปรียญธรรม 5 ประโยค ที่สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร และสำเร็จการศึกษา จากมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ในระดับเตรียมศาสนศาสตร์

 

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000