พระราชวิมลโมลี (ดำรง ทิฏฺฐธมฺโม ป.ธ.๙, ศษ.ด. )


รายละเอียด

พระราชวิมลโมลี (ดำรง ทิฏฺฐธมฺโม ป.ธ.๙, ศษ.ด. )

รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

และ เจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง

ชาติกำเนิด: ดำรง นามสกุล ด้อมกลาง

 - ชาติกาล วันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีกุน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐

 - ชาติภูมิ บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๑๒ บ้านด่านทองหลาง ตำบลโตนด อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา

บิดา-มารดา: บิดาชื่อ นายพรม ด้อมกลาง มารดาชื่อ นางทอง ด้อมกลาง

บรรพชาและอุปสมบท:

-บรรพชา วันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๕ วัดด่านทองหลาง ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการเพชร พทฺธญาโณ วัดด่านทองหลาง ตำบลโตนดอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

- อุปสมบทวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ วัดด่านทองหลาง ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการเพชร พทฺธญาโณ วัดด่านทองหลาง ตำบลโตนดอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษา:

การศึกษาพิเศษ ได้ศึกษาค้นคว้าความรู้พิเศษเพิ่มเติมปฏิบัติจริงได้และฝึกสอนได้ คือ

    - ศึกษาการเขียนลายไทย วาดภาพ ปั้น หล่อ แกะสลักลายไทยประดับอาคาร

    - ศึกษาการเขียนแบบแปลนการก่อสร้างโบสถ์ ศาลา กุฏิ หอระฆัง เมรุ ฯลฯ

    - ศึกษาการปั้น หล่อ พระพุทธรูป ตามหลักพุทธศิลป์

    - ศึกษาการออกแบบ และการทำแผนผังงานก่อสร้างวัดทั้งระบบ

    - ศึกษาวิชาการสมัยใหม่ ได้นำสื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มาใช้จัดทำข้อมูลสารสนเทศภายในวัดเป็นแห่งแรกของจังหวัดฯ ปี ๒๕๓๑

    - ศึกษาค้นคว้าวิจัยตรวจสอบด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม การสวดมนต์ การสวดสังฆกรรม พิธีกรรม และงานวิชาการทางพระพุทธศาสนา

ความชำนาญการพิเศษ ด้านนวกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และการก่อสร้างวัด

    ได้รับมอบจากเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นหัวหน้าพัฒนาวัดได้เขียนแบบแปลนถวายวัด และช่วยควบคุมการก่อสร้างให้วัดต่างๆ เช่น

    - แบบแปลนหอประชุมสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา วัดพายัพ (ปี ๒๕๑๖)

    - พระอุโบสถวัดพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองนครราชสีมา

    - อุโบสถวัดตะกุดเครือปลอก อำเภอจักราช

    - อุโบสถวัดสระบัวเกลื่น อำเภอเมืองนครราชสีมา

    - อุโบสถวัดยางใหญ่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

    - อุโบสถวัดสว่างบูรพาราม ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน

    - อุโบสถวัดบ้านบุ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช

    - อุโบสถวัดพลกรัง ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา

    - อุโบสถวัดปรือแวง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

    - อุโบสถวัดด่านทองหลาง ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง

    - อุโบสถวัดกำปัง ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย

    - อุโบสถวัดสีจาน อำเภอขามทะเลสอ

    - อุโบสถวัดโคกประดู่ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา

    - อุโบสถวัดตะบอง ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย

    - อุโบสถวัดเหมสูง ตำบลหนองพวง อำเภอจักราช

    - อุโบสถวัดปรก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

    - ศาลาการเปรียญวัดพลับ อำเภอเมืองนครราชสีมา

    - ศาลาการเปรียญวัดหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา

    - ศาลาการเปรียญวัดสีดา ตำบลสีดา อำเภอบัวใหญ่

    - ศาลาการเปรียญวัดพลับพลา ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย

    - ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนุก ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอโนนสูง

    - ศาลาการเปรียญวัดด่านเกวียน ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง

    - ศาลาการเปรียญวัดโคกสีสุก ตำบลจักราช อำเภอจักราช

    - ซุ้มประตูวัดพายัพ ๓ ภาษา อำเภอเมืองนครราชสีมา

    - ซุ้มประตูวัดหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา

    - หอระฆังวัดพายัพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

    - หอระฆังวัดบึง ตำบลในเมือ อำเภอเมืองนครราชสีมา

    - หอระฆังวัดประมวลราษฎร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง

    - หอระฆังวัดหนองจะบก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    - หอระฆังวัดทรงศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

    - กุฏิสงฆ์วัดหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง

    - กุฏิสงฆ์วัดบ้านกระทอน ตำบลมะเริง อำเภอเมือง

    - ตราวัดพายัพ อ.เมืองนครราชสีมา

    - ตราวัดบึง อำเภอเมืองนครราชสีมา

    - ตราวัดด่านทองหลาง ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง

    - สระน้ำคอนกรีตวัดบุ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช

    - เมรุวัดพิกุลทอง อำเภอชุมพวง

    - เมรุวัดนกออก อำเภอปักธงชัย

    - กุฏิวัดหนองจอก ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช

    - อุโบสถเรือวัดอรัญญวนาราม อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

    - กุฏิวัดใหม่อัมพวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา

    - อุโบสถหินวัดแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก

    - อุโบสถวัดหนองพลวง อำเภอจักราช

    - เมรุวัดสมุทรการ อำเภอครบุรี

    - อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ตึก ๕ ชั้น

    - อุโบสถวัดแหลมทอง ตำหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก

    - กุฏิวัดปรางค์น้อย ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย

    - กุฏิวัดพลจลก ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอโนนสูง

    - กุฏิวัดโนนมะกอก ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง

    - ซุ้มประตูวัดผาณิตาราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

    - อุโบสถวัดหนองหัวฟาน ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง

    - อุโบสถวัดใหม่สุนทริการาม ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย

    - อุโบสถวัดโนนหมัน ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

    - อุโบสถทรงเรือสำเภาอยุธยา วัดพายัพ อำเภอเมืองนครราชสีมา

    - ซุ้มพระและพระประธานโรงเรียนมหิศราธิบดี อำเภอเมือง

    - พระประธานอุโบสถวัดพายัพ อำเภอเมืองนครราชสีมา

    - พระประธานหล่อไฟเบอร์ วัดยางน้อยหัวสิบ อำเภอเมืองนครราชสีมา

    - พระประธานวัดบ้านหนองจอก อำเภอจักราช

    - พระประธานวัดโนนหมัน อำเภอโนนสูง

    - ศาลาเอนกประสงค์วัดพุทธมงคลนิมิตร รัฐนิวแม็กซิโก สหรัฐอเมริกา

    - และถวายแปลนพิมพ์เขียวให้วัดต่างๆ ไปสร้างอีกมากกว่า ๒๐๐ วัด

งานปกครอง:

    พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพายัพ

    พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นเจ้าอาวาสวัดพายัพ

    พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

    พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นพระอุปัชฌาย์

    พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นหัวหน้าคณะทำงานพัฒนาวัดจังหวัดนคราชสีมา

    พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอขามสะแกแสง

    พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพายัพ (พระอารามหลวง)

    พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นเจ้าอาวาสวัดพายัพ (พระอารามหลวง)

    สถิติพระภิกษุสามเณรวัดพายัพ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๕๑ มีดังนี้

        - มีพระภิกษุจำพรรษา พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๕๑ รวมจำนวน ๑,๑๓๙ รูป

        - มีสามเณรจำพรรษา พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๕๑ รวมจำนวน ๒,๔๕๖ รูป

        - มีศิษย์วัด พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๕๑ รวมจำนวน ๘๘ คน

 งานศึกษา:

    พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี วัดพายัพ

    พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นกรรมการสอบธรรม-บาลีสนามหลวง จังหวัดนครราชสีมา

    พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสำนักเรียนวัดเทพธิดาราม กรุงเทพ

    พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง

    พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพายัพ

    พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นกรรมการสอบธรรม-บาลีสนามหลวง จังหวัดนครราชสีมา

    พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพายัพ

    พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นรองประธานอำนวยการสอบธรรม-บาลีสนามหลวง จังหวัดนครราชสีมา ถึงปัจจุบัน

    สถิติการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐–๒๕๕๑

        - แผนกธรรม รวมนักเรียน จำนวน ๒,๑๘๙ รูป สอบได้ รวมจำนวน ๑,๓๘๙ รูป

        - แผนกบาลี รวมนักเรียน จำนวน ๒,๖๔๒ รูป สอบได้ รวมจำนวน ๑,๑๘๖ รูป

 งานเผยแผ่:

    พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นรองประธานอำนวยการพระธรรมทูตจังหวัดนครราชสีมา

    พ.ศ.๒๕๕๐ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น พระวิปัสสนาจารย์ หัวหน้าจังหวัดนครราชสีมา และผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาอาสภมหาเถระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

งานให้บริการแก่คณะสงฆ์ และส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา:

    ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๕๐ วัดพายัพได้ใช้สถานที่การจัดอบรม ประชุม สัมมนา ถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ ตั้งแต่ระดับเจ้าคณะภาคลงมาถึงในระดับเจ้าอาวาส รวมจำนวนกว่า ๗๐,๐๐๐ รูป จัดอบรมศีลธรรม คุณธรรม ให้แก่ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมจำนวนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน เช่น

- ประชุมประจำเดือนของคณะสงฆ์จังหวัดฯ ทุกเดือน ครั้งละ ๑๐๐ รูป/คน

- ปี ๒๕๒๗ อบรมโรงเรียนพระสังฆาธิการ ๑๘๕ รูป รวม ๒๕ วัน

- ปี ๒๕๒๗ อบรมหลักสูตรความมั่นคงของชาติ ๓๕๐ รูป รวม ๗ วัน

- ปี ๒๕๒๗ อบรมโครงการของ กนช. แก่เจ้าคณะอำเภอ ๔๘๐ รูป รวม ๓ วัน

- ปี ๒๕๒๗ อบรมพระธรรมทูตจังหวัดนครราชสีมา ๒๕๐ รูป รวม ๒ วัน

- ปี ๒๕๒๘ อบรมโครงการของ กนช. แก่เจ้าคณะตำบล ๓๕๐ รูป รวม ๒ วัน

- ปี ๒๕๒๘ อบรมโครงการพระธรรมทูต อปต. ๒๘๖ รูป รวม ๗ วัน

- ปี ๒๕๒๙ อบรมครูสอนพระปริยัติธรรมจังหวัดฯ ๔๘๐ รูป รวม ๑๑ วัน

- ปี ๒๕๓๐ อบรมโครงการสวดมนต์ของคณะสงฆ์จังหวัด ๒๑๐ รูป รวม ๙ วัน

- ปี ๒๕๓๐ ปฏิบัติธรรมพระภิกษุสามเณรที่วัดป่าคูเมือเก่า ๘๗ รูป รวม ๑๑ วัน

- ปี ๒๕๓๑ ปฏิบัติธรรมพระภิกษุสามเณรที่วัดป่าคูเมือเก่า ๘๗ รูป รวม ๑๕ วัน

- ปี ๒๕๓๑ อบรมเจ้าอาวาส กรรมการ เรื่องพัฒนาวัด ๓๐๙ รูป/คน รวม ๕ วัน

- ปี ๒๕๓๒ อบรมเรื่องการสวดมนต์สังฆกรรมคณะสงฆ์ ๓๒๐ รูป รวม ๕ วัน

- ปี ๒๕๓๒ อบรมโครงการของ มทบ.๓ ในเขตอีสานใต้ ๑๐๐ รูป รวม ๒ วัน

- ปี ๒๕๓๒ อบรมเรื่องจิตเวชแก่พระภิกษุสามเณร ๑๕๐ รูป รวม ๓ วัน

- ปี ๒๕๓๓ อบรมพระสังฆาธิการ เรื่องการเผยแผ่ ๕ รุ่น ๘๐๐ รูป รวม ๙ วัน

- ปี ๒๕๓๓ อบรมครูสอนพระปริยัติธรรมจังหวัดฯ ๒๐๐ รูป รวม ๙ วัน

- ปี ๒๕๓๔ อบรมพระสังฆาธิการเขตอีสานใต้ ๕ จังหวัด ๑๖๐ รูป รวม ๘ วัน

- ปี ๒๕๓๔ อบรมเรื่องจิตเวชแก่พระสังฆาธิการ ๒๒๘ รูป รวม ๓ วัน

- ปี ๒๕๓๕ อบรมพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์จังหวัด ๓๕๐ รูป รวม ๕ วัน

- ปี ๒๕๓๕ อบรมพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์จังหวัด ๑๗๖ รูป รวม ๕ วัน

- ปี ๒๕๓๖ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานสัญญาบัตร-พัดยศ แก่พระสังฆาธิการ ภาค ๑๐-๑๒ รวม ๑๖๐ รูป

- ปี ๒๕๓๖ อบรมโครงการหลักสูตรเพื่อมั่นคงของชาติ ๖๐ รูป รวม ๕ วัน

- ปี ๒๕๓๗ อบรมเจ้าอาวาสใหม่ เขตปกครองภาค ๑๑ ๑๐๐ รูป รวม ๑๕ วัน

- ปี ๒๕๓๘ อบรมพระสงฆ์เพื่อพัฒนาสังคมไทยรุ่น ๑ ๒๐๐ รูป รวม ๒ วัน โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา และวัดพายัพ และได้จัดต่อเนื่องอีกดังนี้

- ปี ๒๕๓๙ อบรมพระสงฆ์เพื่อพัฒนาสังคมไทยรุ่น ๒ ๒๐๐ รูป รวม ๒ วัน

- ปี ๒๕๓๙ อบรมพระสงฆ์เพื่อพัฒนาสังคมไทยรุ่น ๓ ๒๐๐ รูป รวม ๒ วัน

- ปี ๒๕๓๙ อบรมพระสงฆ์เพื่อพัฒนาสังคมไทยรุ่น ๔ ๒๐๐ รูป รวม ๒ วัน

- ปี ๒๕๓๙ อบรมพระสงฆ์เพื่อพัฒนาสังคมไทยรุ่น ๕ ๒๐๐ รูป รวม ๒ วัน

- ปี ๒๕๔๓ อบรมพระสงฆ์เพื่อพัฒนาสังคมไทยรุ่น ๖ ๒๐๐ รูป รวม ๒ วัน

- อบรมฝึกซ้อมนักเรียน จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะของจังหวัด และบันทึกเทปให้โรงเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๒๙

- อบรมนักเรียนเปิดเทอมใหม่ มาฟังธรรมเจริญสมาธิ ที่วัดพายัพ ทุกสัปดาห์

- จัดเทศน์มหาชาติเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ให้แก่โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ เป็นต้น

- ส่งพระวิทยากรวัดพายัพ ไปช่วยอบรม และสอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียน และสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา หลายแห่ง ตลอดมาทุกปี

- อบรมนักเรียนให้แก่ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โรงเรียนเทศบาล ๓ ยมราชสามัคคี โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (A.TEC) โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ (ชพน.) และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา ที่วัดพายัพ และในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนทุกปี รวมจำนวนผู้เข้าร่วมในพิธีประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน

- เป็นวิทยากรบรรยายอบรมข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ในโอกาสต่างๆ

- เป็นผู้บรรยายเรื่องชาวพุทธต้องรู้ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เสาร์-อาทิตย์

- จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ และออกตรวจเยี่ยมโครงการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร ณราชวิทยาลัย

- จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ มีผู้เข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่วัดพายัพ ครั้งละ ๗๐-๑๐๐ รูป

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งเป็นประธานการอบรมข้าราชการตำรวจภูธรภาค ๓ เมื่อปี ๒๕๔๒ จำนวน ๔๐ รุ่น รวมกว่า ๘,๐๐๐ นาย

งานเป็นวิทยากร ได้บรรยายถวายความรู้แก่คณะสงฆ์ ดังนี้

- เป็นวิทยากรบรรยายคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องการดูแลความเรียบร้อยในวัด

- เป็นวิทยากรบรรยายอบรมฝึกซ้อมอุปัชฌาย์ในจังหวัดนครราชสีมา ทุกปี

- เป็นวิทยากรบรรยายและตอบปัญหาโครงการตรวจเยี่ยมวัดและประชาชนของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงพรรษาทุกปี จำนวน ๓๒ อำเภอ

- เป็นวิทยากรบรรยายอบรมวุฒบรรพชิต และไวยาวัจกร จังหวัดนครราชสีมา ทุกปี

- เป็นวิทยากรอบรมเรื่องกิจวัตร ๑๐ ประการ ในงานปฏิบัติธรรมของวัดต่างๆ ทุกปี

- เป็นวิทยากรบรรยายอบรมครูสอนปริยัติธรรมของจังหวัดนครราชสีมา ทุกปี

- เป็นผู้ฝึกซ้อมแก้ไขการสวดมนต์ของคณะสงฆ์ และบันทึกเทปถวายแก่วัดต่างๆ

- เป็นวิทยากรบรรยายอบรมพระธรรมทูตของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ทุกปี

- เป็นวิทยากรบรรยายอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาวัด และการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยเจ้าคณะจังหวัดนั้นๆ และกรมการศาสนา เป็นผู้นิมนต์ หลายครั้ง

- เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ “เรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาบ้านเมือง” โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ (กนช.) ณ สถานที่ ดังนี้

- สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- จิตตภาวันวิทยาลัย อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี

- วัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

- วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

- วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

- วัดคะตึกเชียงมั่น อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

- วัดพระศรีมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

- วัดคีรีวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

- วัดพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

- วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

- วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

- เป็นวิทยากรบรรยายอบรมเจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่างทั่วประเทศ “เรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาวัด” ปี ๒๕๓๘ โดย กรมการศาสนา เป็นผู้นิมนต์ ณ สถานที่ดังนี้

- วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา (รวมคณะสงฆ์ในหนตะวันออก)

- วัดสะเรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช (รวมคณะสงฆ์ในหนใต้)

- วัดเจดีย์ชาวหลัง จังหวัดลำปาง (รวมคณะสงฆ์ในหนเหนือ)

 งานด้านสาธารณูปการ การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์วัด:

- ศาลาการเปรียญ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย สิ้นค่าก่อสร้าง ๑,๖๐๐,๐๐๐บาท (สร้างในสมัยอดีตเจ้าอาวาส)

-  หอประชุมสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย สิ้นค่าก่อสร้าง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สร้างในสมัยอดีตเจ้าอาวาส)

- กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง

- กุฏินางกิมนึ้ง ชิ้นในเมือง คอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ๒ ชั้น สิ้นค่าก่อสร้าง ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท (สร้างในสมัยอดีตเจ้าอาวาส)

- กุฏิกรรมฐาน คอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยสิ้นค่าก่อสร้าง ๙๓,๐๐๐ บาท

- กุฏินางมาลี ตรีสุคนธ์ คอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ๒ ชั้น สิ้นค่าก่อสร้าง ๔๖๐,๐๐๐ บาท

- กุฏิวายุภักษ์ คอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ๓ ชั้นล่างเป็นถ้ำหินงอกหินย้อย สิ้นค่าก่อสร้าง ๔,๗๓๐,๐๐๐ บาท

- หอสมุดปริยัติปกรณ์และอาคารเรียนพระปริยัติธรรม สร้างด้วยคอนกรีตเสริม เหล็กทรงไทย ๒ ชั้น สิ้นค่าก่อสร้าง ๑,๑๐๑,๐๐๐ บาท

- หอระฆังทรงบุษบก คอนกรีตเสริมเหล็กสิ้นค่าก่อสร้าง ๑๗๘,๐๐๐ บาท -โรงครัว ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สิ้นค่าก่อสร้าง ๒๙๐,๐๐๐ บาท

- สำนักงานโรงเรียน คอนกรีตเสริเหล็ก สิ้นค่าก่อสร้าง ๒๗๙,๐๐๐ บาท

- หอธรรมจักร ๑๒ เหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น สิ้นค่าก่อสร้าง ๔,๗๓๐,๐๐๐ บาท

- ศูนย์สมุนไพรพุทธรักษา คอนกรีตเสริมเหล็ก กำลังปรับปรุงเป็นอาคารประชาสัมพันธ์ สิ้นค่าก่อสร้าง ๘๖๐,๐๐๐ บาท

- ซุ้มประตูวัดขาดใหญ่ ๒ ด้าน สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย แบบเสา ตะลุงล่ามช้าง ป้ายชื่อวัด ๓ ภาษา คือ ไทย จีน อังกฤษ มียอดเสาลูกแก้วเม็ดทรงมัณฑ์ ประตูเหล็ก มีห้องเก็บอัฐิ ๒ ห้อง สิ้นค่าก่อสร้าง ๕๖๗,๐๐๐ บาท

- ห้องน้ำ ๑๕ ห้อง สิ้นค่าก่อสร้าง ๗๐,๐๐๐ บาท

- กำแพงรอบวัด คอนกรีตเสริมเหล็ก มีลูกกรงดัด ความยาว ๔๒๒ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง ๗๔๐,๐๐๐ บาท

-  โรงเก็บโต๊ะเก้าอี้ ที่พักคนงาน สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุค มีห้องน้ำ ๘ ห้อง และถังน้ำฝน สิ้นค่าก่อสร้าง ๔๙๕,๐๐๐ บาท

- อุโบสถหินอ่อนหลังใหม่ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงเรือสำเภาอยุธยา กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ขณะนี้ สิ้นค่าก่อสร้าง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- สร้างที่ปฏิบัติธรรมวัดพายัพขึ้น ๓ แห่ง และได้ก่อสร้างพัฒนาโดยลำดับ ดังนี้

- ที่ธรณีสงฆ์วัดพายัพบ้านปูน ตั้งอยู่ที่บ้านปูน-หนองพิมาน ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยนางมาลี ตรีสุคนธ์ ถวายที่ดินจำนวน ๘๐ ไร่เศษ เริ่มพัฒนาเมื่อปี ๒๕๒๓ สิ้นค่าก่อสร้างแล้วกว่า ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- วัดป่าคูเมืองเก่า ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีผู้ศรัทธาถวายที่ดิน ๒๘ ไร่ เริ่มพัฒนาเมื่อปี ๒๕๒๓ และได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดถูกต้องและแต่งตั้งเจ้าอาวาสแล้ว สิ้นค่าก่อสร้างกว่า ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ธรณีสงฆ์วัดพายัพซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ซื้อที่ดิน ๓๘๔ ไร่ เริ่มพัฒนาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นต้นมา ได้สร้างถนน กุฏิ ศาลา ห้องน้ำ ไฟฟ้า อ่างน้ำ ปลูกต้นไม้ และการบำรุงดูแลรักษา สิ้นค่าก่อสร้างกว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 การสร้างถาวรวัตถุอื่นๆ ภายในวัด:

 - พระประธานประจำหอประชุมสงฆ์ ปางปฐมเทศนา ๑๒๐,๐๐๐ บาท

      -  พระประธานประจำอุโบสถ ปางปฐมเทศนาห้อยพระบาท จำลองจากถ้ำอชันตา ประเทศอินเดีย สูง ๓ เมตร ๙ นิ้ว ค่าก่อสร้าง ๗๒๐,๐๐๐ บาท

        - พระประธานประจำศาลา ปางปฐมเทศนา ค่าก่อสร้าง ๑๙๕,๐๐๐ บาท

รวมผลงานด้านสาธารณูปการ การก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ ทุกรายการรวมจำนวนเงินกว่า ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบเจ็ดล้านบาท)

งานสาธารณสงเคราะห์:

- จัดหาสิ่งของและนำประชาชนไปแจกช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยที่บ้านหลุมข้าว อำเภอโนนสูง มูลค่าเป็นเงินประมาณ ๖๐,๐๐๐๐ บาท

 - จัดหาสิ่งของไปช่วยผู้ประสพอัคคีภัยที่บ้านโคกพรม หนองจะบก เมืองนครราชสีมา

  - จัดหาพันธุ์ไม้แจกประชาชนและวัดต่างๆ จำนวนมาก และได้มอบหมายจากจังหวัด ฝ่ายสงฆ์ฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตามโครงการอีสานเขียว ๒ ล้านต้น

    -  บริจาคหนังสือ-เงินสร้างห้องสมุดวัดโคกกรวด จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท

   - เดินทางไปไปตรวจงานก่อสร้างวัดต่างๆ ๑๔๐ วัด ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ แบบแปลน พิมพ์เขียว ถวายวัดต่างๆ จำนวนเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

   -  เทคอนกรีตถนนหน้าประตูวัดทิศใต้ให้บริการประชาชน จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

  - บริจาคเงินช่วยงานพระธรรมทูต จำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท

  - บริจาคเงินสร้างโรงเรียนเด็กอนาถาหมู่บ้านเกษตรสามัคคี ๗,๐๐๐ บาท

   - จัดหาทุนบริจาคเงินให้มูลนิธิประชานุเคราะห์ จำนวนเงิน ๑๘,๗๒๔ บาท

  - จัดผ้าป่าไปช่วยวัดในถิ่นกันดารเป็นครั้งคราว

 - จัดข้าวสารราคาถูกไปจำหน่ายสงเคราะห์ชาวบ้านยากจน

 - จัดอาหารไปเลี้ยงคนป่วยอนาถาในโรงพยาบาลเป็นครั้งคราว

   - จัดหาเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม ไปช่วยชาวบ้านยากจน และผู้ประสพภัย

 -นำสิ่งของเป็นมูลค่า ๘๐,๐๐๐ บาท และเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ไปช่วยผู้ประสพภัย ธรรมชาติที่ภาคใต้ ๒ ครั้ง ที่บ้านนาเขลียง บ้านกะทูน และที่ประทิว จังหวัดชุมพร

   - ช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัย ที่ ร.ร.รวมมิตรวิทยา อ.เมืองนครราชสีมา

  - ให้ความอุปถัมภ์สมาคมสงเคราะห์ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครราชสีมา ตั้งสมาคม และใช้หอประชุมสมาชิกของสมาคมฯ ทุกปี ขณะนี้มีสมาชิก ๑๔,๐๐๐ คน

   - นำประชาชนชาวบ้าน พัฒนาบึงสาธารณะที่บ้านสะเดาเอน เนื้อที่ ๑๐๐ ไร่

   - มอบวิทยุสื่อสารไอคอมแก่ สภอ.คง ๕ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในราชการ มูลค่าเป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท

    - มอบรถจิ๊บวิลลี่หน้ากบให้วัดการเวก อ.พิมาย ใช้ในงานพระธรรมทูต ๑ คัน

 - ร่วมกับกองทัพภาคที่ ๒ จัดระดมทุนฝ่ายสงฆ์จังหวัดฯ สร้างตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

    -หล่อพระประธานให้โรงพยาบาลครบุรี หน้าตัก ๕๓ นิ้ว ปางปฐมเทศนา ๑ องค์

    -ให้ตั้งศูนย์พระสงฆ์ประชาพัฒนาอิสานใช้สถานที่ตั้งศูนย์ที่สมาคมฌาปนกิจลูกเสือ

   -ให้ชมรักษ์พระพุทธศาสนาใช้สถานที่ตั้งชมรม ที่อาคารหอพระธรรมจักรชั้น ๒

  - นำพระภิกษุสามเณรบริจาคโลหิตให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ที่โรงพยาบาลมหาราช และที่ห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา หลายครั้ง

 - สร้างศูนย์สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติเพื่อสงเคราะห์ประชาชนที่วัดพายัพ รวมค่าก่อสร้าง ๘๐๐,๐๐๐ บาท

    รวมผลงานด้านสาธารณสงเคราะห์ ทุกรายการรวมจำนวนเงินกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาท)

งานศึกษาสงเคราะห์:

  - บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างอาคารเรียนปริยัติสามัญ วัดเดิม อำเภอพิมาย จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

 - สร้างโต๊ะเก้าอี้นักเรียนถวายวัดการเวก อำเภอพิมาย ๖๐ ชุด เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

- บริจาคหนังสือสารคดีประจำห้องสมุดแก่โรงเรียนต่างๆ หลายแห่ง

   -จัดหาทุนสร้างศาลาจริยธรรม ประจำโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

 - ซื้อกลองยาว ชุด ๘ นิ้ว ๒๔ ชิ้น มอบให้โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ๑๒,๐๐๐ บาท

- จัดกัณฑ์เทศน์มหาชาติสร้างห้องเรียนอนุบาลโรงเรียนยางน้อยหัวสิบ ๓๘,๐๐๐ บาท

    - บริจาคหินอ่อนสร้างห้องเรียนโรงเรียนชุมชนพลับพลา จำนวนเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท

   - เปิดสอนธรรมศึกษาทุกชั้นในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนนครราชสีมา

   - เปิดสอนวิธีการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ให้แก่นักโทษเรือนจำกลางนครราชสีมา

    - มอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนให้วัดโพธิ์ย่อย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ๒๐ ชุด มูลค่า ๑๒,๐๐๐ บาท

    - อุปถัมภ์การอบรมลูกเสือ อ.ขามทะเลสอ ๑๐,๐๐๐ บาท

   - อุปถัมภ์การอบรมปฏิบัติธรรมของโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๑๐,๐๐๐ บาท

   - มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ประจำปี ๒๕๔๕ จำนวน ๑๘ ทุน ๔๕,๐๐๐ บาท

   - มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ประจำปี ๒๕๔๖ จำนวน ๑๘ ทุน ๔๕,๐๐๐ บาท

    รวมผลงานด้านการศึกษาสงเคราะห์ ทุกรายการรวมจำนวนเงินกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท)

งานพิเศษ:

เป็นคณะกรรมการในส่วนงานคณะสงฆ์ และส่วนราชการ ดังนี้

- พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นกรรมการสภาวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นกรรมการสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

- พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นรองประธานกรรมการอบรมพระธรรมทูตจังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

- พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นอาจารย์ประจำมหาจุฬาลงกรณฯ วิทยาเขตนครราชสีมา

- พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นพระปริยัตินิเทศก์จังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นประธานกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมสวดมนต์-สังฆกรรม พิธีกรรม

- พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นกรรมการยกร่างหลักสูตรครูสอนปริยัติธรรม ของกรมการศาสนา

- พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นกรรมการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

- พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นกรรมการพิจารณาปรับปรุง พ.ร.บ.คณะสงฆ์

-  พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

- พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นประธานกรรมการประจำวิทยาเขตนครราชสีมา - พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ

- พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นรองประธานกรรมการ และเป็นอาจารย์สอนวิชานวกรรมการก่อสร้าง โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

- พ.ศ.๒๕๔๓ กรรมการพัฒนาแผนแม่บทก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ

- พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นรองประธานกรรมการยกร่างข้อบังคับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต

- พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สภาสูง)

- พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นอนุกรรมการคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ:

- ตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ – ๒๕๕๐ เดินทางไปศึกษาดูงาน ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และไปเพื่อสัมพันธไมตรีด้านศาสนาในต่างประเทศ จำนวนหลายครั้ง คือ ประเทศอินเดีย เนปาล ศรีลังกา พม่า ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน สหรัฐอเมริกา

เกียรติคุณที่ได้รับ:

- พ.ศ.๒๕๒๖ ได้รับประกาศนียบัตร-พัดรอง สำนักเรียนพระปริยัติธรรมตัวอย่างประเภทดีเด่น จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสนมหาเถร)

- พ.ศ.๒๕๒๖ ได้รับประกาศนียบัตร-พัดรอง วัดพัฒนาตัวอย่างประเภทดีเด่น จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสนมหาเถร)

- พ.ศ.๒๕๒๗ สำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีได้ยกย่องนำประวัติผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานะเป็นพระนักพัฒนาดีเด่น ลงในหนังสือ THAI LIFE LAND OF THE YALLOWROBES : REVISITED ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๗

- พ.ศ.๒๕๓๐ ได้รับเสาเสมาธรรมจักร สาขาการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 สมณศักดิ์:

- พ.ศ.๒๕๑๙ ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร-พัดยศเปรียญธรรม ๙ ประโยค ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

- พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร-พัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่ พระศรีธรรมาภรณ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

- พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะชั้นราชที่ พระราชวิมลโมลี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

 

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000