ว่าที่ร้อยตรี ถาวร สุบงกช


รายละเอียด

ว่าที่ร้อยตรี ถาวร สุบงกช (พ.ศ. 2478-2527)

      เกิดวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 ณ บ้านพักครูโรงเรียนฝึกหัดครู จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรคนที่ 7 ของว่าที่รองอำมาตย์ตรีขุนสุบงกช (นาก) และนางสุบงกชศึกษากร (ชิต) สมรสกับนางเฉลิมจิตต์ สุบงกช (สกุลเดิมโพธิกนิษฐ) มีบุตร 1 คน ชื่อ นายประเวศ สุบงกช

การศึกษา

- ม 6 จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (พ.ศ. 2489-2494)

- ป.ป. จากโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา (พ.ศ. 2495-2499)

- ป.ม. จากโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมวังจันทรเกษม (พ.ศ. 2498-2399)

- กศ.บ. จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (พ.ศ. 2503-2504)

- กศ.ม. จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (พ.ศ. 2508-2509)

- Dip. in TEFL จาก RELC (SEAMES Singapore)

      เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่งครูตรี ระดับ 1 ณ โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา อัตราเงินเดือน 90 บาท เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2500 ตำแหน่งในราชการครั้งสุดท้ายอาจารย์ 3 ระดับ 8 วิทยาลัยครูนครราชสีมา อัตราเงินเดือน 11,415 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526

ตำแหน่งหน้าที่บริหาร

      หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

      หัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2519-2522

      รองอธิการวิทยาลัยครูนครราชสีมาฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2525-2527 

หน้าที่พิเศษ

      - ประธานกรรมการหน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมชนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูนครราชสีมา

      - ประธานกรรมการหอวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา

      - ประธานกรรมการจัดทำหนังสืออ่านประกอบการเรียนวัฒนธรรมพื้นบ้าน ("ของดีโคราช") สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2และ 3 ในจังหวัดนครราชสีมา

      - ประธานกรรมการจัดทำหนังสือในโครงการพัฒนาชนบทเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมในชนบทยากจน จังหวัดนครราชสีมา ("หน่าใสก่วง")

      - อนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ประสบการณ์การสอน เช่น

      - อาจารย์ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย วิทยาลัยครูนครราชสีมา

      - อาจารย์พิเศษสอนภาษาไทยของ Maryland Universiy< Far-East Divivsion

      - วิทยากรผู้ให้การอบรมภาษาไทย และวัฒนธรรมประเพณีไทยแก่อาสาสมัครของหน่วยสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกา

      - วิทยากรผู้ให้การอบรมวิธีสอนภาษาอังกฤษแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถม"ศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

      - วิทยากรในด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและประเพณีท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลงานทางวิชากร

      1. เพลงโคราช การศึกษาในเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ โดย ถาวร สุบงกช, ปรีชา อุยตระกูล, ลัดดา ปานุไทย                     รังสรรค์ หันสันเทียะ โรงพิมพ์ศิริอักษร นครราชสีมา กันยายน 2526

      2. ภาษาถิ่นโคราช การศึกษาในเชิงวิเคราะห์เรื่องเสียงและความหมาย โดย ถาวร สุบงกช ภาควิชาภาษาไทย คณะวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา จัดพิมพ์เผยแพร่ กันยายน 2526

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

      5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

      5 ธันวาคม พ.ศ. 2525 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

                                    เหรียญจักรพรรดิ์มาลา (ร.จ.พ.)

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

หมวดหมู่

บุคคล