วัดโนนสะอาด


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 เดิมชื่อ "วัดโนนไอ้บ้า" ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอ้น พ.ศ. 2482-2484

2. พระคง พ.ศ. 2485-2490

3. เจ้าอธิการเต่า พ.ศ. 2491-2495

4. พระสงวน ปญฺญาวโร พ.ศ. 2496-2501

5. พระพรม พ.ศ. 2515-2520

6. พระบุญ ปสุโต พ.ศ. 2528-2530

7. พระสุเชาว์ สารธมฺโม พ.ศ. 2532-2534

8. พระอธิการประสิทธิ์ ฐานวโร พ.ศ. 2534

9. พระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542).ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.