วัดโพธิ์ตาสี


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2526 โดย นายสี บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระเฉย ฐิติปญฺโญ พ.ศ. 2480-2500

2. พระเงิน กาญฺจโน พ.ศ. 2501-2508

3. พระปุ๊ก พ.ศ. 2509-2515

4. พระอ่ำ พ.ศ. 2516-2518

5. พระหวาน พ.ศ. 2518-2520

6. พระชิ้น ติกฺขวิชฺโช พ.ศ. 2521-2528

7. พระสุเทพ สุเทโว พ.ศ. 2529-2534

8. พระอธิการเฉลี่ยว โอวาทโก พ.ศ. 2535

9. พระครูโสภณบุญกิจ รักษาการเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:เลขที่ 3 หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ตาสี ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.