วัดดอนสระจันทร์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

     ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2470 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2513

ลักษณะวัด พัทธสีมา ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูสังฆรักษ์ศิริ สิริธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- พระพุทธรูปเก่าแก่อายุนับร้อยปี เป็นพระพุทธรูปที่คนในชุมชนให้ความเคารพ สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านดอนสระจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. บ้านดอนสระจันทร์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : ชมสวนกินฝัก พักดอนสระจันทร์. นครราชสีมา: บ้านดอนสระจันทร์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา.
  3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นจาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560