วัดถนนโพธิ์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2445 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2495

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอำนาจ ธีรวโร

2. พระครูโพธิธรรมนิวิฐ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา. สถาบัน-องค์กรทางศาสนา. สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2564, จาก https://tanonpo2018.thai.ac/home/info/12/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B2