วัดโกรกช้างน้อย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 สังกัดมหานิกาย เหตุที่ชื่อว่าบ้านโกรกช้างน้อย เพราะว่าสมัยนั้นมีช้างเดินทางผ่านกระทั้งทางที่ช้างเดินผ่านนั้นเป็นโกรกลึก ชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณนั้นจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนั้นว่า บ้านโกรกช้างน้อย ต่อมาชาวบ้านได้ชักชวนกันสร้างวัดขึ้นและได้เรียกชื่อวัดตามหมู่บ้านว่า วัดโกรกช้างน้อย มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการสวาสดิ์ สนฺตจิตฺโต พ.ศ. 2520-2535

2. พระครูอุดมเหมคุณ รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ. 2536

3. พระครูไพศาลสุทธิคุณ รักษาการเจ้าอาวาส ตั้งแต่ 28 ก.ค. พ.ศ. 2553

4. พระธรรมโชติ โชติปาโล เป็นผู้นำสงฆ์ ตั้งแต่ วันที่ 19 มิ.ย. พ.ศ. 2553

5. พระอธิการหวัง โชติญาโณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโกรกช้างน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ประวัติวัดโกรกช้างน้อย. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2562, จาก http://kanasongphrathongkham.com/data-7786.html
  3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 256, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560