วัดชายพะเนา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2420 สังกัดมหานิกาย เหตุที่ชาวบ้านเรียกชื่อว่า "วัดชายพะเนา" เพราะว่าเมื่อก่อนพื้นที่บริเวณรอบ ๆ หมู่บ้านเป็นชายทุ่ง และมีลำน้ำซึ่งมีไม้พุ่มชนิดหนึ่งขึ้นเป็นดงไม้ใหญ่ เรียกชื่อต้นไม้นั้นว่า ต้นพะเนา ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านชายพะเนา และได้สร้างวัดขึ้นและเรียกชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2480 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2529 มีเนื้อที่ 12 ไร่ 96 ตารางวา

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการนู ติกขวีโร พ.ศ. 2500-2516

2. พระอธิการถนัด เตชธโร พ.ศ. 2517-2525

3. พระใบฎีกาบุญหนา ปคุณธมฺโม พ.ศ. 2525-2536

4. พระครูไพศาลสุทธิคุณ (สมชาย ลทฺธคุโณ) พ.ศ. 2536- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:153 บ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542).ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ประวัติวัดชายพะเนา. สืบค้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2562, จาก http://kanasongphrathongkham.com/data-7786.html
  3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้น 1 พฤษภาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560