วัดทองหลาง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2360 สังกัดมหานิกาย เดิมชาวบ้านเรียกว่า "วัดทองหลาย" ตามชื่อหมู่บ้าน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านทองหลาง ชื่อของวัดจึงถูกเปลี่ยนเรียกว่า "วัดทองหลาง" จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2421 ในปี พ.ศ. 2514 ต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 มีที่ดินตั้งวัด จำนวน เนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอาจารย์กรอด กนฺตสีโล ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2448)

2. พระอาจารย์เกิด กตปญฺโญ

3. พระอาจารย์อ่อน อมรธมฺโม

4. พระอาจารย์นุ่ม นิมฺมโท

5. พระอาจารย์ดำ อธิวโร

6. พระอาจารย์ไหล ธมฺมเตโช

7. พระอาจารย์สด นีลวณฺโณ

8. พระครูอุดมเหมคุณ ฐานุตฺตโร ตั้งแต่ พ.ศ. 2531- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สำนักปฏิบัติประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 76

- วัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี 2558

- สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพระทองคำ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:252 หมู่ที่ 6 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542).ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ข้อมูลสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง ในจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 ต.ค. 2560 สืบค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2563, จาก http://wekorat.com/2017/10/13/king-rama-9-cremation-26-oct-korat/