วัดโพนไพล


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2401 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก ปี พ.ศ. 2490 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2530 เดิมมีชื่อว่า วัดโนนไพร เนื่องจากมีต้นไพรจำนวนมาก (มีหัวเหมือนกับ ขิง หรือ หัวข่า) ต่อมาชื่อของหมู่บ้านได้เปลี่ยนไป เป็นบ้านโพนไพล ชื่อของวัดจึงได้เปลี่ยนไปตามชื่อของหมู่บ้าน เป็น วัดบ้านโพนไพล จวบจนถึงปัจจุบัน มีเนื้อที่ จำนวน 29 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอาจารย์พร้อม พลญาโณ

2. พระอาจารย์นุ่ม นิภาธโร

3. พระอาจารย์ตั้น ตนฺติปาโล

4. พระอาจารย์แดง เตชธโร

5. พระอาจารย์เดช เตชธมฺโม

6. พระอาจารย์น้อย นาควโร

7. พระอาจารย์ชิต ชิตมโน

8. พระครูชัยวัตรธรรมคุณ (พระอธิการหน่วย ภานโก)

9. พระนาค ฐิตสาโร พ.ศ. 2536-2537

10. พระครูสุทธิ สมาจารคุณ (พระอธิการล้วน ปริมุตฺโต) พ.ศ. 2538- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโพนไพล หมู่ที่ 2 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542).ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ประวัติวัดโพนไพล. บค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2562, จาก http://kanasongphrathongkham.com/data-7786.html
  3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560