วัดกุดสระแก้ว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2544

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ หอฉัน ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปณสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูสุมนสราธิคุณ

2. พระสมุห์กรุง ปญญาวุโธ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:159 บ้านกุดสระแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัตทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. วัดกุดสระแก้ว. สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/144733