วัดสำนักตะคร้อ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2476 สังกัดมหานิกาย ในปี พ.ศ. 2540 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ลักษณะวัด พัทธสีมา ประเภทวัด วัดราษฎร์ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ 1. พระครูวิภัติธรรมสาร หรือ หลวงพ่อแช่ม กิตติสาโร -2559 2. พระครูสุมล สราธิคุณ รักษาการเจ้าอาวาส 3. พระครูปัญญากิจจนุยุค เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจ - โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560 - สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเทพารักษ์ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ - อุโบสถสมัยโบราณ และพระพุทธรูปโบราณ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. (2561). 701 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เล่ม 4 นครราชสีมา นครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: กระทรวง. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง. ข้อมูลสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิง ในจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 ต.ค. 2560 สืบค้นจาก http://wekorat.com/2017/10/13/king-rama-9-cremation-26-oct-korat/ วัดสำนักตะคร้อ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/144368/ วัดสำนักตะคร้อ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2556, จาก http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/110422/