วัดสระพระ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อราวปี ร.ศ. 13 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2480 โดยมี พ่อใหญ่พรม แม่ใหญ่หร่าย ชนะภัย พ่อใหญ่ดุลย์ พ่อใหญ่เปีย ได้ถวายที่ดินในการสร้างวัด

      ในอดีต "บ้านสระพระ" เรียกว่า "บ้านหนองสระพระ" เนื่องจาก ชาวบ้านได้พากันขุดสระเพื่อนำดินมาปั้นเป็นดินเผา เพื่อสร้างโบสถ์ที่วัด ในระหว่างการขุด ชาวบ้านได้ขุดพบพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ เครื่องสังคโลก และวัตถุโบราณต่าง ๆ จึงได้เรียกว่า "บ้านสระพระ" และ วัดสระพระมาจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอาจารย์เสน สมณจิตฺโต

2. พระอาจารย์จันทร์ จนฺทสาโร

3. พระอาจารย์กลั่น กนฺตวีโร

4. พระอาจารย์รื่น รตนวณฺโณ

5. พระอธิการสว่าง กตสาโร

6. พระสมพร จิตฺตคุโณ เจ้าอาวาสรูปปััจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านสระพระ หมู่ที่ 3 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ประวัติวัดสระพระ. สืบค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2562, จาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?page=1&chk_url=&menu_id=7786