วัดสามัคคีมาบกราด


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2482 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2513 โดย นายบัว แก้วมะลัง ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น และหลวงพ่อสุ่ย สมจิตฺโต อดีตเจ้าอาวาส ร่วมกับ ชาวบ้านในการก่อสร้างวัด และได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มจาก นางชื่น บังสันเทียะ นายเฉื่อย นางสำลี อมฤกษ์ และนายแก่น ชอบระเบียบ เป็นสถานที่ในการตั้งวัดตามชื่อของหมู่บ้าน แต่เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านทะเลาะเบาะแว้งไม่สามัคคีกัน หลวงพ่อเขียว ยโสธโร เจ้าคณะตำบลสระพระ จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า "วัดสามัคคีมาบกราด" ตั้งแต่ปี พ.ศ 2510

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ทรงไทยประยุกต์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. หลวงพ่อสุ่ย สมจิตฺโต

2. หลวงพ่อเกิด พรหมฺโชติ

3. พระอาจารย์นาค นาควโร

4. พระอาจารย์แบน ปญฺญาธโร

5. พระอาจารย์บุญ ปุญฺญกาโม

6. พระอาจารย์ร่วม รตฺนวณฺโณ

7. พระมหานุช อมโร

8. พระครูอนุสนธิ์ธรรมรัต อิสิญาโณ

9. พระครูจารุวรรณปิยคุณ จารุวณฺโณ พ.ศ. 2549

10. พระอธิการมงคล อภินนฺโท

11. พระครูจารุวรรณปิยคุณ (นรินทร์ จารุวณฺโณ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านมาบกราด หมู่ที่ 6 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ประวัติวัดสามัคคีมาบกราด. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2562,จาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?