วัดกุดตาดำ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2465 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2524 เดิมพื้นที่บริเวณวัดส่วนใหญ่เป็นป่า ชาวบ้านจึงได้สร้างสำนักสงฆ์ขนาดเล็กขึ้นเพื่อให้พระธุดงค์มาจำวัด 7-15 วัน โดยได้มีการพัฒนาบูรณปฏิสังขรณ์สืบเนื่อง จนกระทั้งได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2524 และทำพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต เมื่อ พ.ศ. 2527

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ประมาณในปี พ.ศ. 2470 สร้างอุโบสถไม้ ในปี พ.ศ. 2498 สร้างอุโบสถด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดแทนอุโบสถหลังเก่าที่สร้างด้วยไม้ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการเหรียญ พ.ศ. 2465-2487

2. เจ้าอธิการฉัตร พ.ศ. 2487-2499

3. เจ้าอธิการทองหล่อ พ.ศ. 2499-2502

4. เจ้าอธิการจันทร์ พ.ศ. 2502-2516

5. เจ้าอธิการกล้า พ.ศ. 2516-2518

6. พระอธิการโป่ย พ.ศ. 2518-2521

7. พระอธิการสนั่น ธมฺมจาโร พ.ศ. 2521-2524

8. พระครูปัญญาธรวรคุณ (สมุทร ปญฺญาธโร) พ.ศ. 2524- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านกุดตาคำ หมู่ที่ 2 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542).ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นจาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560