วัดหนองหอย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2454 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวสุงคามสีมา ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2482 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 โดยมีนายน้อย นางเมือง เหิกขุนทด ถวายที่ดิน 24 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา ต่อมาได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 4 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา รวมเนื้อที่ 30 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการยอด หิตธมฺโม พ.ศ. 2496-2477

2. พระอาจารย์ตู้ ปิยวํโส พ.ศ. 2477-2483

3. พระอาจารย์เหมี่ยง อาจารสุโภ พ.ศ. 2483-2490

4. พระอาจารย์สวน สุวโจ พ.ศ. 2490-2492

5. พระอาจารย์ป้อม ปญฺญาโภ พ.ศ. 2492-2497

6. พระอธิการด้วง ฐิตจาโร พ.ศ. 2497-2504

7. พระอาจารย์สวาสดิ์ โสภโณ พ.ศ. 2504-2505

8. พระอาจารย์ฉ่ำ ปญฺญาวุฑโฒ พ.ศ. 2505-2507

9. พระครูพิทกษ์คนธสิน พ.ศ. 2507-2518

10. พระครูโสภตบุญเขต ชาคโร พ.ศ. 2518-4 มี.ค. 2552

11. พระมหายนต์ อนุตฺตโร พ.ศ. 2552- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. (2561). 701 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เล่ม 4 นครราชสีมา นครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  3. ประวัติวัดหนองหอย. สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2562, จาก http://kanasongphrathongkham.com/site/data-detail.php?page=1&chk_url=&menu_id=7786