วัดดงเค็ง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2457 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2516

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. หลวงปู่เจ้าคุณพระปริยัติมุนี หรือ หลวงปู่จันดี อนาลโย -2554

2. พระมหาวชิรา ปญฺญาธโร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- จิตรกรรมบนฝาผนังปูนศาลาการเปรียญ เขียนช่วงหลัง พ.ศ. 2500 เป็นศิลปะไทยร่วมสมัยที่สวยงามผสมผสานระหว่างศิลปะแบบเหมือนจริงกับจินตนาการการเขียนภาพเรื่องพุทธประวัติ โดยช่างเขียนที่มีความสามารถในการระบายสีเกลี่ยสีได้อย่างเจนจัดมาก

- ประเพณีแห่เทียนพรรษา หรือ ทอดเทียนพรรษา

- ประเพณีงานไหว้หลวงปู่เจ้าคุณปริยัติมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดดงเค็ง

- สมาคมหมอลำกลอนลูกอีสานหลานย่าโม จังหวัดนครราชสีมา

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

เกียรติประวัติ

- วัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. 2530

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 13 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงวัฒนธรรม. (2561). 701 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เล่ม 4 นครราชสีมา นครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  3. สถาบันราชภัฏนครราชสีมา. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม. ของดีโคราช เล่มที่ 2 สาขาศิลปะและภาษา. นครราชสีมา: สถาบัน.