วัดป่าบวรวิเวกวราราม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    สังกัดธรรมยุต เป็นวัดป่าที่มีความร่มรื่น เหมาะสำหรับนั่งปฏิบัติธรรม และชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และศาลาปฏิบัติธรรม

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอาจารย์ระวพัฒน์ ธมฺมโชโต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- สาขาวัดหนองป่าพง ลำดับที่ 188

- วัดป่าที่มีความร่มรื่น เหมาะสำหรับนั่งปฏิบัติธรรม 

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านแก่งโก-ฤทธิ์รักษา หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง. วัดในตำบล. สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก http://www.kaengsanamnang.go.th/info.php?cat=4