บ้านกลางดง หมู่ที่ 7


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2498 โดยชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้าก่อตั้งหมู่บ้านกลางดง คือ นายถนอม เปลื้องทุกข์ นายใคร ไขแสงทอง นายบัว มหาชน อพยพมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา และนายทอง มหาชน อพยพมาจาก จ.สุพรรณบุรี

 

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ชื่อบ้านนามเมือง

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านกลางดง หมู่ที่ 7 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320

รายการอ้างอิง

  1. นพรัตน์ จิตสม. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านกลางดง หมู่ 7 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.