รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำมูลตอนบน ปี ... : (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ)


รายละเอียด

      รวบรวมสถานการณ์และการดำเนินงานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 โดยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์แนวทางเพื่อการวางแผนแนวทางการพัฒนาการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ ที่สำคัญ 4 ยุทธศาสตร์ คือ การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมนุษย์ การป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษ

สารบัญ

      บริบท--การบริหารจัดการ--การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ--การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมนุษย์--การป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษ

ผู้แต่ง

รวบรวมและเรียบเรียง, สาวิตรี คงยืน

หัวเรื่อง

ทรัพยากรสารสนเทศ

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

นครชัยบุรินทร์--ภาวะสิ่งแวดล้อม, ลุ่มน้ำมูล--ภาวะสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
เว็บไซต์:https://clrem-opac.sut.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=139451