หมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหลุ่งประดู่สามัคคี


รายละเอียด

เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 2163 (เส้นทางพิมาย-หินดาด) บริเวณหลัก กม. ที่ 21 แยกขวามือมีป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านหลุ่งประดู่ รวมระยะทางจากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 90 กิโลเมตร หมู่บ้านแห่งนี้มีการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้า ในลักษณะครบวงจร ชมกระบวนการฟอก ย้อมสีจากธรรมชาติและสีเคมี รวมทั้งการสาวไหม การทอผ้าลวดลายโบราณ และสมัยใหม่

หัวเรื่อง

สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.hoteldirect.in.th/แหล่งท่องเที่ยว/นครราชสีมา/ห้วยแถลง.html
  2. หมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหลุ่งประดู่สามัคคี. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.lovethailand.biz/travel/th/46-นครราชสีมา/3148-หมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหลุ่งประดู่สามัคคี.html