ญันนะตุ้ลฟิรเดาซ์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      เลขทะเบียน 1 เป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา อันได้แก่ การนมาซ การวิงวอน การปลีกตนเพื่อบำเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอ์ติกาฟ และ คอลวะหฺ) และเป็นสถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม เฉลิมฉลอง ทำบุญเลี้ยง สถานที่ทำพิธีสมรส และสถานที่พักพิงของผู้สัญจรผู้ไร้ที่พำนักในหมู่บ้าน 

หัวเรื่อง

มัสยิด

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

มัสยิด, สุเหร่า

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 11 ตรอกสุเหร่า ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

รายการอ้างอิง

  1. กองศาสนูปถัมภ์. กรมการศาสนา. กระทรวงศึกษาธิการ. (2535). ทะเบียนมัสยิดในประเทศไทย พ.ศ. 2535. กรุงเทพฯ: กรม.