ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน


รายละเอียด

ประวัติและผลงาน

      คนโคราชกิตติมศักดิ์ ที่มีผลงานก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ด้วยความรู้ ความสามารถและคุณธรรมของผู้นำจนได้รับการยกย่องว่าเป็น

"ครูของครู" คือ มีความรอบรู้ ใฝ่รู้และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของครู

"ครูของเด็ก"  คือ อบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้ด้วยความเมตตากรุณา และสอนให้มีความประพฤติดี

"ครูของผู้ปกครอง"  คือ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลเด็กให้เจริญเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป

      โดยเกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2477 ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา บิดามารดาเป็นชาวนา และประกอบอาชีพค้าขาย 

การศึกษา 

      ในวัยเยาว์ได้เข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาช้ากว่าเด็กอื่น ๆ เนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรง และบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนประมาณ 3 กิโลเมตร การไปโรงเรียนต้องข้ามแม่น้ำที่มีน้ำไหลเชี่ยวเพราะโรงเรียนตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่ง บิดาจึงให้เรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน โดยบิดาสอนหนังสือให้ด้วยตนเองที่บ้าน

- ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ต.ท่าสะอ้าน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง โรงเรียนประชาบาลวัดกลางบางปะกง

- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน และสอบเข้าศึกษาต่อสายศิลปะที่โรงเรียนสวนกุหลาบ และขณะที่เรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ ได้สอบภาษาอังกฤษได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของชั้นเรียน เมื่อจบมัธยมแปด สอบได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของโรงเรียน และอันดับ 17 ของประเทศ 

- พ.ศ. 2502 อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2504 ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- พ.ศ. 2507 M.A. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Minnesota สหรัฐอเมริกา  

- พ.ศ. 2510 Ph.D. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย Minnesota สหรัฐอเมริกา  

- พ.ศ. 2512 ประกาศนียบัตรการบริหารมหาวิทยาลัย (AACTE Administrative Internship) มหาวิทยาลัย Akron, Ohio สหรัฐอเมริกา

- พ.ศ. 2519-2520 ว.ป.อ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

การทำงานตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

- นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- ที่ปรึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

ตำแหน่งหน้าที่ทางการเมือง 

- พ.ศ. 2549-2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

- พ.ศ. 2531-2534 และ พ.ศ. 2538-2543 สมาชิกวุฒิสภา 

- พ.ศ. 2534-2533 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

- พ.ศ. 2544-2547 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อและประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร  

ตำแหน่งหน้าที่อื่นในอดีต 

- พ.ศ. 2512-2513 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมศึกษา

- พ.ศ. 2514-2516 เลขาธิการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- พ.ศ. 2516-2517 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2517-2530 รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  

- พ.ศ. 2519-2521 ประธานอนุกรรมการพิจารณาศึกษา และจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยเปิดทบวงมหาวิทยาลัย   

- พ.ศ. 2520 รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

- พ.ศ. 2521 รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

- พ.ศ. 2521-2527 และ พ.ศ. 2532-2535 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

- พ.ศ. 2521-2530 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

- พ.ศ. 2523-2524 ประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ  

- พ.ศ. 2530-2537 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  

- พ.ศ. 2531- พฤษภาคม 2533 นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- พ.ศ. 2534 นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- พ.ศ. 2534-2535 รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ.  

- พ.ศ. 2535-2538 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

- พ.ศ. 2535-2543 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

- พ.ศ. 2536-2541 รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

- พ.ศ. 2536-2543 คณะกรรมการกฤษฎีกา  

- พ.ศ. 2537-2541 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

- พ.ศ. 2538 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลก

- พ.ศ. 2538-2542 คณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ  

- พ.ศ. 2538-2543 นายกสภาสถาบันราชภัฎราชนครินทร์

- พ.ศ. 2540 กรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  

- พ.ศ. 2540-2541 ประธานกรรมการ สถาบันการบินพลเรือน  

- พ.ศ. 2541 กรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ  

- พ.ศ. 2543-2544 ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา

- พ.ศ. 2551-2554 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

- พ.ศ. 2546-2549 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา  

- พ.ศ. 2542-2549 ประธานกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล สถาบันพระปกเกล้า

- พ.ศ. 2542-2560 กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ พ.ศ. 2553-2560 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- พ.ศ. 2540-2551 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาสถาบันพระปกเกล้า  

- พ.ศ. 2546-2550 นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม

- พ.ศ. 2547-2550 นายกสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

- พ.ศ. 2549-2550 อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  

- พ.ศ. 2549-2554 นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

- พ.ศ. 2548-2555 กรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

- พ.ศ. 2544-2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต  

- พ.ศ. 2546-2559 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  

งานด้านบริการสังคม 

- พ.ศ. 2512-2514 ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมคนแรก สมาคมนักเรียนเก่าบวรวิทยายน

- พ.ศ. 2516-2518 ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมคนแรก สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์

- พ.ศ. 2521 นายกก่อตั้งสโมสรโรตารี่ขอนแก่น  

- พ.ศ. 2530-2540 ประธานมูลนิธิเงินทุนเพื่องานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย

- พ.ศ. 2521- ปัจจุบัน  ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิจุฬาอาสาสมัคร

- พ.ศ. 2527-2531 และมกราคม 2548- ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมคนแรก สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช

- พ.ศ. 2530- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมคนแรก สมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเซีย (Asian Association of Open University) 

- พ.ศ. 2532-2537 ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2532- ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

- พ.ศ. 2533-2534 นายกสมาคมเกียรตินิยมการศึกษา (PDK)

- พ.ศ. 2533- ปัจจุบัน ประธานชมรมศิษย์เก่ามินเนโซต้า

- ประธานชมรมนักเรียนเก่าฟุลไบรท์ไทย พ.ศ. 2535-2538 

- สมาชิกสโมสรโรตารี่ธนบุรี และดุสิต พ.ศ. 2522-2540 

- นายกสมาคมไทย-อเมริกัน พ.ศ. 2535-2538

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมคนแรกของสมาคมมหาวิทยาลัยภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก พ.ศ. 2538-2540 (Association of Universities of Asia and The Pacific - AUAP) 

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมคนแรกของสมาคมฟุลไบรท์ไทย พ.ศ. 2538-2540

- กรรมการบริหารสภาการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ (Council for International  Educational Exchange) พ.ศ. 2537-2541 

- กรรมการบริหาร World Association for Cooperative Education พ.ศ. 2538- ปัจจุบัน

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมคนแรก สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี มิถุนายน พ.ศ. 2540-2542

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยสหประชาชาติ พ.ศ. 2541-2546 

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมคนแรก สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา พ.ศ. 2543- ปัจจุบัน

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมคนแรก สมาคมสหกิจศึกษาไทย พ.ศ. 2544- ปัจจุบัน 

ผลงาน 

     ผลงานทางวิชาการ 

- งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับอุดมศึกษา 5 เรื่อง 

- งานแต่งตำรา ได้เขียนตำราตีพิมพ์เผยแพร่และใช้ประกอบการสอนและการศึกษาค้นคว้า ระดับอุดมศึกษา 10 เล่ม 

- บทความทางวิชาการ ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการศึกษา ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งใน และนอกประเทศ จำนวนประมาณ 60 เรื่อง 

     ผลงานด้านการบริหารและการพัฒนา 

- เป็นผู้บุกเบิก และจัดระบบงานวางแผนการศึกษาและวิจัยสถาบันในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ 

- เป็นผู้จัดวางระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู (ก.ค.) และร่วมจัดวางรูปแบบการบริหารการประถมศึกษา 

- เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและจัดวางระบบงานของทบวงมหาวิทยาลัย 

- เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- เป็นผู้ก่อตั้งและอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บุกเบิกการใช้การศึกษาทางไกลเพื่อสร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

- เป็นผู้ก่อตั้งและอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย

- บุกเบิกรูปแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ

- เป็นผู้ก่อตั้งและรักษาการอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- เป็นผู้ดำเนินการปฏิรูประบบราชการและระบบข้าราชการพลเรือน ในฐานะผู้รักษาการในตำแหน่ง เลขาธิการ ก.พ. พ.ศ. 2534-2535

- เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญและประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา 

     ผลงานด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

- เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล ให้โอกาสผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้อย่างกว้างขวาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับการ กำหนดจาก UNESCO ให้เป็นสถาบันที่เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยเปิดในระบบการสอนทางไกล ที่ใช้สื่อประสมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และสภาการศึกษาทางไกลระหว่างประเทศยกย่องให้ เป็นมหาวิทยาลัยเปิดดีเด่นของโลก 

- เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเป็นแห่งแรก ถือเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยอิสระที่ใช้รูปแบบใหม่ของการบริหารเพื่อประสิทธิภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ 

- เป็นผู้ดำเนินการปฏิรูประบบราชการและระบบข้าราชการพลเรือน เพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน และรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยการยกร่างพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนขึ้นใหม่ และยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 

- เป็นผู้บุกเบิกการวางระบบการวางแผนพัฒนาอุดมศึกษาและระบบงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

- เป็นผู้บุกเบิกการจัดการศึกษาระดับปริญญาที่บูรณาการการเรียนกับการทำงานในรูปของสหกิจศึกษา (Cooperative and Work-Integrated Education) ในประเทศไทย 

รางวัลเกียรติคุณ 

- พ.ศ. 2516 นักบริหารการศึกษาดีเด่น ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2524 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- พ.ศ. 2527 รางวัลเกียรติคุณนักการศึกษาดีเด่น (Distinguished Fellow) สภาการศึกษาเพื่อการสอนระหว่างประเทศ (International Council on Education for Teaching)

- พ.ศ. 2528 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

- พ.ศ. 2529 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of the University - D.U.) มหาวิทยาลัย The Open University ประเทศอังกฤษ

- พ.ศ. 2529 รางวัลข้าราชการดีเด่นครุฑทองคำ สมาคมข้าราชการพลเรือน

- พ.ศ. 2529 รางวัลเกียรติคุณผลงานดีเด่น (Outstanding Achievement Award) จากมหาวิทยาลัย Minnesota สหรัฐอเมริกา

- พ.ศ. 2529-2531 President of ICET (International Council on Education for Teaching (ICET))

- พ.ศ. 2534 รางวัลเกียรติคุณสังข์เงิน ในฐานะนักบริหารการศึกษาาดีเด่น สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

- พ.ศ. 2534 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of Letters) มหาวิทยาลัย Andhra Pradesh Open University ประเทศอินเดีย  

- พ.ศ. 2536 นักรัฐประศาสนศาสตร์ดีเด่น จากสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย

- พ.ศ. 2536 นักนวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น สมาคมนิเทศการศึกษาแห่งประเทศไทย

- พ.ศ. 2537 ข้าราชการแห่งปี หนังสือพิมพ์หลักไท

- พ.ศ. 2538-2540 ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมคนแรกของสมาคมมหาวิทยาลัยภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Association of Universities of Asia and The Pacific-AUAP)

- พ.ศ. 2538 ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก

- พ.ศ. 2538 นักอักษรศาสตร์ดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์และคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2539 คนโคราชกิตติมศักดิ์ จากจังหวัดนครราชสีมา  

- พ.ศ. 2539 บุคคลดีเด่นแห่งปี จากสมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรแห่งนครราชสีมา

- พ.ศ. 2539 เมธีแห่งศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา (FELLOW OF ACEID) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

- พ.ศ. 2540 บุคคลตัวอย่าง มูลนิธิเพื่อสังคม ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ

- พ.ศ. 2541 ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า

- พ.ศ. 2544 รางวัลเกียรติคุณผลงานดีเด่น (WACE Special Award - World Association for Cooperative Education)

- พ.ศ. 2544 รางวัลเกียติคุณเข็มกิตติการทองคำและโล่กิตติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- พ.ศ. 2545 รางวัลเกียรติคุณผลงานดีเด่น (Meritorious Service Award) จาก Asian Association of Open Universities

- พ.ศ. 2548 วิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

- พ.ศ. 2546 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- พ.ศ. 2547 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการความรู้) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of Science) มหาวิทยาลัยเปิดแห่งฮ่องกง (The Open University of Hong Kong)   

- พ.ศ. 2550 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยคริสเตียน

- พ.ศ. 2550 ผู้บริหารดีเด่น การกีฬาแห่งประเทศไทย  

- พ.ศ. 2550 ปูชนียาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2551โล่สามศรเกียรติยศ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- พ.ศ. 2551 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of Letters) มหาวิทยาลัยเปิดวาวะซาน (Wawasan Open University) ประเทศมาเลเซีย  

- พ.ศ. 2551-2552 ศาสตราภิชาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2552 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

- พ.ศ. 2552 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- พ.ศ. 2552 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ และทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมของนายกรัฐมนตรี 

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิและทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ของนายกรัฐมนตรี

- 6 มิถุนนายน พ.ศ. 2552 ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น "บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย" โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันสหกิจศึกษาไทย

- 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ริเริ่มและประกอบคุณูปการต่อกิจกรรมค่ายอาสาสมัคร ใน โอกาสครบรอบ 50 ปี ค่ายอาสาสมัคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2553 ได้รับการยกย่องให้เป็น ALL-TIME FAME 2010 โดยมูลนิธิฟุลไบรท์ไทยและมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

- พ.ศ. 2556 รางวัลเกียรติคุณผลงานดีเด่น The Darrell Bloom Award จาก International Council on Education for Teaching (ICET)

- พ.ศ. 2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of Philosophy) มหาวิทยาลัย National Taiwan University of Science and Technology  

- พ.ศ. 2559 รางวัลเกียรติคุณผลงานดีเด่น The Mr. Donald Maclaren, Jr Academic Award 2013 จาก สมาคมสหกิจศึกษาโลก (World Association of Cooperative Education - WACE)

- 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้รับตำแหน่ง Chairman Emeritus of AUAP (Association of Universities of Asia and the  Pacific)

- พ.ศ. 2559 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Doctor of Philosophy) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 016 Lifetime Achievement Award จาก Southern African Society for Cooperative Education (SASCE) 

- พ.ศ. 2560 รางวัลเกียรติคุณผลงานดีเด่น The University of Cincinnati: Hall of Honor in Cooperative  Education 2017 

- พ.ศ. 2562 ได้รับการรับรองวิทยฐานะระดับ Principal Fellow ท่านแรกของประเทศไทย จากสถาบัน  Advance HE ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองวิทยฐานะด้านการสอนอย่างเป็นทางการของสหราชอาณาจักร 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม พ.ศ. 2529

- มหาวชิรมงกุฎ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2525

- ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

- Grand Decoration of Honour in Gold with Star 16 มีนาคม พ.ศ. 2537 ความร่วมมือระหว่างทบวงมหาวิทยาลัย กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และวิจัย ประเทศออสเตรีย

- เหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาศึกษาศาสตร์

ข้อมูล พฤศจิกายน 2564

หัวเรื่อง

คนโคราชกิตติมศักดิ์

หมวดหมู่

บุคคล

คำสำคัญ

คนโคราชกิตติมศักดิ์, บุคคลดีเด่น

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในสาขาศึกษาศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 25 พ.ย. 2564, จาก https://library.stou.ac.th/2021/02/professor-wichit-srisa-an-receives-honorary/
  2. วิจิตรลิขิต. สืบค้นเมื่อ 10 มิถุนายน 2565, จาก http://www.wichitlikhit.com/?