นายไพโรจน์ คีรีแก้ว


รายละเอียด

ประวัติ

      สมาชิก YSF ประจำปี 2557

การศึกษา

      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์

ความโดดเด่นของ Young Smart Farmer

- สร้างสรรค์สินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ของผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตร

- เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อใช้วางแผนการผลิต ให้ถูกช่วงเวลา พัฒนามาตรฐานของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ตอบสนอง ความต้องการของตลาด

การทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้มีรายได้สม่ำเสมอตลอดปี ทั้งปลูกข้าว ไม้ผล และปลูกผักเพื่อสุขภาพในโรงเรือน โดยเน้นที่วางแผนปลูก ผักนอกฤดู และเพาะต้นกล้าเพื่อจัดจำหน่าย ภายในโรงเรือนนำเทคโนโลยีการ ผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนมาใช้ เช่น การใช้เครื่องมือ ตั้งเวลาร่วมกับระบบให้น้ำเพื่อควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน เป็นต้น 

- ทำการตลาดออนไลน์ ผ่าน Facebook ผักอินทรีย์ Din-D Farm เปิดหน้าร้านเพื่อจัดจำหน่ายเอง และส่งร้านค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรในอำเภอ และพื้นที่ใกล้เคียง

ข้อมูลศูนย์

- วิสาหกิจชุมชนรวมใจปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลบึงสำโรง

- ข้าวอินทรีย์มาตรฐาน Organic Thailand มาตรฐาน GAP

- ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สารชีวภาพ ดินปลูก และต้นกล้าเพาะถาด     

การถ่ายทอดองค์ความรู้

      มีการจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับ การทำเกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ย การทำน้ำหนักและสารชีวภาพ การตรวจวิเคราะดินเบื้องต้น และการบริหารจัดการศัตรูพืช

แนวความคิดและวิสัยทัศน์

      สร้างสรรค์ เก็บข้อมูล เกษตรผสมผสาน ตลาดออนไลน์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอาชีพเกษตรกรทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดอย่างยั่งยืน ทำให้ลูกหลานมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรไทย และหันกลับมาสานต่อเป็นอาชีพจากรุ่นสู่รุ่น     

 ความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตร    

- เป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรที่สร้างความภาคภูมิใจให้คน รุ่นใหม่ในพื้นที่ จากเกษตรกรที่อยู่ต้นน้ำ มีความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ ทั้งจากภัยธรรมชาติ รวมถึงการตลาดที่ไม่แน่นอน สามารถพัฒนาตนเอง ก้าวเข้าสู่ธุรกิจการเกษตรอย่างเต็มภาคภูมิ กล่าวคือ สามารถเป็นเกษตรกร ผู้ผลิตที่วางแผนการผลิตและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งจัดจำหน่าย เพื่อตอบสนอง ความต้องการของตลาดได้

- เป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ประจำอำเภอแก้งสนามนาง ได้ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งแบบผงและอัดเม็ด ผลิตปุ๋ยน้ำ ฮอร์โมนพืช และสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงการผลิตสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราเมตตาไรเซียม เชื้อบีที เป็นต้น

- เป็นแกนนำในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมใจปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลบึงสำโรง และผลักดันสมาชิกให้ร่วมกันผลิตปุ๋ยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานปุ๋ยหมักจากกรมวิชาการเกษตร

- พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นของจังหวัดนครราชสีมา  

- ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำงานของเครือข่าย Young Smart Farmer ทั้งในระดับจังหวัด เขต และประเทศ มีโอกาสร่วมงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร

 

หัวเรื่อง

เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เกษตรกร, เกษตรอินทรีย์, ผักปลอดสารพิษ, ผักไร้สารพิษ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:171 บ้านหนองบง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
โทรศัพท์:08 1832 8035
อีเมล์:kiro_p9@hotmail.com

รายการอ้างอิง

  1. สมเกียรติ วิจิตรประเสริฐ และคณะ. (2560). Young smart farmer อนาคตและทิศทางภาคเกษตรไทย เล่ม 2. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการเกษตร.
  2. น้ำเงิน ยศสูงเนิน และคณะ. (2564). ทำเนียบเกษตรกรรุ่นใหม่ Young smart farmer จังหวัดนครราชสีมา. [นครราชสีมา: สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา].