นายสมนึก เย็นสบาย


รายละเอียด

ประวัติ

      สมาชิก YSF ประจำปี 2561

ความโดดเด่นของ Young Smart Farmer

      เป็นวิสาหกิจชุมชนไร่เย็นสบาย ที่มีการทำเกษตรแบบผสมผสาน ผลิตสินค้าอินทรีย์สำหรับครอบครัว และเพื่อน ๆ เพื่อสุขภาพที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี และสังคมที่ดี เช่น ข้าว เป็นการปลูกข้าวแห่งลุ่มน้ำมูล และแม่น้ำมาศ ที่มีแหล่งดินอุดมสมบูรณ์ การปลูกผัก และผลไม้ รวมถึงการทำตามมาตรฐานออร์แกนิก เพื่อส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้า 

ข้อมูลศูนย์

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน C.N.P. (Chumphuang Natural Product)

- เกษตรผสมผสาน เน้นเรื่อง ข้าว ผัก และผลไม้

การถ่ายทอดองค์ความรู้

     มีการถ่ายทอดเกี่ยวกับการเกษตรพอเพียงให้กับชุมชน นักเรียน และเกษตรกร

มาตรฐาน

- มาตรฐานผลิตข้าวอินทรีย์ (มกธ. 9000)

- สินค้าปลอดภัย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

- พ.ศ. 2562 คัดสรรยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลตภัณฑ์ไทย ระดับสี่ดาว

แนวความคิดและวิสัยทัศน์

      งานหนักไม่เคยฆ่าคน

 

    

 

                                                                                                   

หัวเรื่อง

เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เกษตรกร, วิสาหกิจชุมชน, เศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:51 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรศัพท์:08 6259 6507
อีเมล์:somnuekyen@gmail.com

รายการอ้างอิง

  1. น้ำเงิน ยศสูงเนิน และคณะ. (2564). ทำเนียบเกษตรกรรุ่นใหม่ Young smart farmer จังหวัดนครราชสีมา. [นครราชสีมา: สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา].
  2. สมนึก เย็นสบาย เกษตรกรรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.youtube.com/watch?v=h55QcFvvwFU