นางกาญจนา ทอนสูงเนิน


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทำลูกประคบจากสมุนไพร และการแปรูปสมุนไพร

สาขาการแพทย์แผนไทย มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ในการทำลูกประคบจากสมุนไพร และการแปรูปสมุนไพร

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

สมุนไพร, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:81 บ้านซับหวาย หมู่ที่ 16 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์:08 8131 8296

รายการอ้างอิง

  1. ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ด้านสมุนไพร ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2565, จาก http://www.pakchongsao.go.th/fileupload/5709111.pdf