นายบัวไล แทงตลาด


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: หมอดิน

สาขาเกษตรกรรม:โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการเป็นหมอดิน 

การศึกษา: จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4

อาชีพ: ทำนา

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ดิน, การจัดการดิน, การอนุรักษ์ดิน, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาไทย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:15 บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

รายการอ้างอิง

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. (ม.ป.ป.). ทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชุมชน. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2565, จาก http://www.phontongsida.go.th/fileupload/250211125.pdf