นายพุฒ เพชรเสนา


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน: ผู้นำทางศาสนพิธี

สาขาศาสนาและประเพณี: มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ในการเป็นผู้นำทางศาสนพิธี

การศึกษา: จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4

อาชีพ: ทำนา

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม, ปราชญ์, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

รายการอ้างอิง

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. (ม.ป.ป.). ทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชุมชน. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2565, จาก http://www.phontongsida.go.th/fileupload/250211125.pdf