นางสุมาลี แก้วโอภาส


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน การเผาถ่าน

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในการเผาถ่าน

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

ถ่าน, คนเผาถ่าน, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:22 บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

รายการอ้างอิง

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. (ม.ป.ป.). ทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชุมชน. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2565, จาก http://www.phontongsida.go.th/fileupload/250211125.pdf