นางแช่ม หินคล้าย


รายละเอียด

ภูมิปัญญาชาวบ้าน การทอเสื่อกก

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) โดยมีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลภูมิปัญญาในการทอเสื่อจากต้นกก ซึ่งเป็นพืชธรรมชาติขึ้นอยู่ทั่วไป และจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ที่นำต้นกกมาทอเสื่อที่มีสวยงามด้วยอิทธิพลทางความคิด การเลือกสี ลวดลาย และความปราณีต จึงได้เสื่อที่สวยงาม

 

หัวเรื่อง

ภูมิปัญญาชาวบ้านนครราชสีมา

หมวดหมู่

ปราชญ์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน

คำสำคัญ

เสื่อ, ภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:64 บ้านยางใน หมู่ที่ 9 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

รายการอ้างอิง

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. (ม.ป.ป.). ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลโนนยอ. สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2565, จาก https://nonyor.go.th/